Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สพด.เชียงใหม่
ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร
โดยการนำเศษวัสดุ
เหลือใช้จากภาคเกษตร
สนใจขอรับคำแนะนำ
ในการทำปุ๋ยหมักอัดแท่ง
ได้ที่

สพด.เชียงใหม่

0-5312-1171
 

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
กรมพัฒนาที่ดิน
ทั่วไป

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

น.ส.เบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ร่วมลงนาม ถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 21/10/2562  

         
 
 
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับคณะทหาร
จากศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
เขตพื้นที่ กองพลพัฒนาที่ 3 เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับราษฎร
ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
   
ร่วมสนับสนุนปัจจัยการผลิต กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง
ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่
ในระหว่างวันที่ 21-27 มีนาคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
   
โครงการรณรงค์ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ
ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ บ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561
   
 
   
   
   
   
   
 
 
  ประกาศรับสมัครงาน
พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
*****รายละเอียดเพิ่มเติม******
ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ได้จัดฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561